เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง Double beam Spectrophotometer รุ่น UV-1800 Series

Double beam Spectrophotometer

View More

239,300.00 ฿330,900.00 ฿

ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ UV-VIS โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Halogen tungsten/ Deuterium lamp (Auto-switch) และมีตัวตรวจจับ (Detector) เป็นชนิด Si-Photodiode เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรม การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา การศึกษาวิจัยและอื่นๆ
 2. ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) Holographic grating ชนิด Double Beam
 3. ตัวเครื่องสามารถเลือก Cell holder ได้ หลายแบบ
 4. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display ขนาด 6 นิ้ว
 5. สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
 6. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance range) ในช่วง -4.00 ถึง 00 Abs
 7. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ±0.3 นาโนเมตร
 8. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ (Wavelength repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 นาโนเมตร
 9. มีค่าคลื่นแสงรบกวน (Stray Light) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 03%T
 10. มีค่าความเป็นเส้นตรง (Baseline Flatness) เท่ากับ ± 0.001A
 11. มีฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเครื่อง จำนวน 6 ฟังก์ชั่น ได้แก่
  • Wavelength scan
   • สามารถตรวจวัดค่าตัวอย่างทดสอบได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
   • ระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างสามารถปรับได้ 1,0.2, 0.5,1.0, 2.0 นาโนเมตร และสามารถปรับระดับความเร็วในการสแกนได้ 3 ระดับ คือ ระดับเร็ว (HI), ระดับกลาง (medium) และระดับช้า (Low)
   • มีระบบการประมวลผลสเปกตรัมที่ครอบคลุม สามารถตรวจสอบความโค้งของเส้นกราฟ การติดตามข้อมูลของเส้นกราฟ การตั้งค่า และวิเคราะห์จุดสูงสุด-ต่ำสุดของกราฟ
  • Quantitative determination
   • สามารถตรวจวัดค่า Transmittance, Absorbance, Energy
   • มีค่าความถูกต้อง (accuracy) : ±0.002A(0-0.5A), ±0.003A(0.5-0A), ±0.3%T
   • มีค่าความถูกต้องในการทำซ้ำ(repeatability) : ±0.001A(0-5A), ±0.0015A(0.5-1.0A), 0.15%T
  • Kinetic
   • สามารถตั้งค่าช่วงเวลาในการวัดได้ 0-30,000 วินาที
   • มีระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างต่ำสุด (sampling interval minimum)1 วินาที (0.1s)
   • สามารถแก้ไขข้อมูลเส้นกราฟ (Spectral data processing) ตรวจสอบข้อมูล (Track data), ตรวจสอบจุดสูงสุดของเส้นกราฟ (Detect peak) และ Transform spectrum
  • DNA/Protein
   • สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของ DNA หรือ Protein ผ่ายวิธี Absorbance difference (260,280)
  • Multiwavelenght
   • ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่นMultiwavelenght ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 8 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านตัวเครื่องโดยตรง (Local control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว
   • ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่นMultiwavelenght ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 20 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านตัวเครื่องโดยตรง (PC control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว

 

 1. ภายในตัวเครื่องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 32 MB และสามารถบันทึกผลการทดลองลงใน USB memory stick
 2. ตัวเครื่องมีช่องต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ ผ่าน Parallel port และ USB
 3. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องโดยตรง
Model
Spectral Bandwidth
Controller
Included software
MC-UV-1800
1.8 nm
Membrane switch
No
MC-UV-1800PC
1.8 nm
Yes
MC-UV-1800A
1.0 nm
No
MC-UV-1800APC
1.0 nm
Yes
MC-UV-1800S
0.5,1.0,2.0,4.0 nm
No
MC-UV-1800SPC
0.5,1.0,2.0,4.0 nm
Yes
MC-UV-1800CPC
1.8 nm
Touchscreen
Yes
MC-UV-1800CAPC
1.0 nm
Yes
MC-UV-1800CSPC
0.5,1.0,2.0,4.0 nm
Yes

Brand

MACY

MC-UV1800

MC-UV1800, MC-UV1800PC, MC-UV1800A, MC-UV1800APC, MC-UV1800S, MC-UV1800SPC, MC-UV1800CPC, MC-UV1800CAPC, MC-UV1800CSPC

MC-UV1800

Download