Product Specialist x 1 position

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. วางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์, จัดทำเอกสารส่งเสริมการขาย, จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลสนับสนุนงานขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
2. ติดตามประสานงานกับลูกค้า, นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
3. ติดต่อประสารงานกับ Supplier ต่างประเทศ
4. อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงานขายและลูกค้า
5. จัดทำแผนบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมต่อการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาชีวเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการขายและการบริการ อีกทั้งมีความใฝ่รู้ในผลิตภัณฑ์และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในงานด้าน Chromatography หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกัดสารด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ในระดับที่ดี
 • ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีการค้ำประกันตำแหน่งงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจตำแหน่งงานนี้ กรุณาส่งใบสมัครมาที่  EMAIL : provsci.job@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 31 กันยายน 2563

Product Sales Executive x 1 position

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานขาย, วางแผนการขายรายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเกณฑ์ข้อกำหนดของ Supplier ต่างประเทศ
2. แสวงหาลูกค้าใหม่, ประสานงานกับลูกค้าปัจจุบันในรายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ
3. นำเสนอสินค้า, สาธิตและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า, จัดทำข้อมูลสำหรับทำใบเสนอราคา, จัดทำสเปคสินค้าภาษาไทย, จัดทำคู่มือการใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4. จัดทำรายงานยอดขายให้ผู้บังคับบัญชา รายเดือน, รายควอเตอร์ และรายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาชีวเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการขายและการบริการ
 • มีความรู้ความสามารถในงานด้าน Chromatography หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกัดสารด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ หรือขายเครื่องมือ ชนิด Soxhlet extractor, HPLC, GC-MS รวมทั้งชุดสกัดที่ใช้กับเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ในระดับที่ดี
 • ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีการค้ำประกันตำแหน่งงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจตำแหน่งงานนี้ กรุณาส่งใบสมัครที่ EMAIL : provsci.job@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 31 กันยายน 2563

Area Sales Executive x 3 position (เขตลาดกระบัง, เขตนครปฐม, เขตชลบุรี)

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานขาย, ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ
2. แสวงหาลูกค้าใหม่, ประสานงานกับลูกค้าปัจจุบันในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. นำเสนอสินค้า, สาธิตสินค้า, จัดทำข้อมูลสำหรับทำใบเสนอราคา, จัดทำสเปคสินค้าภาษาไทย, จัดทำคู่มือการใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4. จัดทำรายงานยอดขายให้ผู้บังคับบัญชา รายเดือน, รายควอเตอร์ และรายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาชีวเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการขายและการบริการ
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ในระดับที่ดี
 • ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีการค้ำประกันตำแหน่งงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจตำแหน่งงานนี้ กรุณาส่งสมัครที่ EMAIL : provsci.job@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 31 กันยายน 2563

Sales Supervisor x 1 position

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. ดูแลทีมขาย, รับผิดชอบงานขาย, ทำยอดขายของทีมให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ
2. วางแผนกลยุทธของทีมขาย, หาช่องทางการจำหน่ายให้แก่ลูกทีม, ติดตามงานขายของลูกทีมแต่ละราย, แนะนำและพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ๆ, เพิ่มศักยภาพของทีม รวมทั้งสนับสนุนทีมขายให้ได้ประสิทธิภาพ
3. แนะนำกลุ่มลูกค้าใหม่, ประสานงานกับลูกค้าปัจจุบัน, หาช่องทางจำหน่าย, กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
4. จัดทำรายงานผลประกอบการของทีมรายเดือน, รายควอเตอร์, รายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาชีวเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริหารทีมขายและการบริการ
 • มีความรู้ความสามารถในงานขายเครื่องมือวิทยาศาตร์ และเข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์ในการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์, ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ในระดับที่ดี (สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
 • ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีการค้ำประกันตำแหน่งงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจตำแหน่งงานนี้ กรุณาส่งสมัครที่ EMAIL : provsci.job@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 31 กันยายน 2563

Sales Dealer x 1 position

หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานขายของลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย, ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ
2. แสวงหาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายใหม่ๆ, ประสานงานกับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายปัจจุบัน
3. นำเสนอสินค้า, สาธิตสินค้า, จัดทำข้อมูลสำหรับทำใบเสนอราคา, จัดทำสเปคสินค้าภาษาไทย, จัดทำคู่มือการใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
4. เดินทางเข้าพบตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ ตัวแทนจำหน่ายในเขตต่างจังหวัด
5. จัดทำรายงานยอดขายให้ผู้บังคับบัญชา รายเดือน, รายควอเตอร์ และรายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาสิ่งแวดล้อม, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา, สาขาชีวเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการขายและการบริการ
 • มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ในระดับที่ดี
 • ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีการค้ำประกันตำแหน่งงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจตำแหน่งงานนี้ กรุณาส่งสมัครที่ EMAIL : provsci.jop@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 31 กันยายน 2563