ตำแหน่ง

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เขตลาดกระบัง,เขตชลบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบงานขาย ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ

– สาธิตแนะนำสินค้าวิธีการใช้งานเครื่องมือให้กับลูกค้า

– แนะนำสินค้าให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มลุกค้ามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง

วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์,สาขาเทคนิคการแพทย์,สาขาจุลชีว,สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี

มีใจรักในงานขายและงานบริการ

หากมีประสบการณ์ด้านงานด้านการบริการลูกค้า, บริการด้านการขาย, ประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางด้านการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่

ตำแหน่ง

Product Sale Executive

หน้าที่และรายละเอียดงาน

-นำเสนอสินค้า,พรีเซ็นต์สินค้า ให้แก่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย

-นำเสนอแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

-รักษายอดขายของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

-ช่วยเหลือ,อบรม,จัดทำเอกสารส่งเสริมการขายและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขายในเขตพื้นที่ต่างๆ

-ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อรองรับการขยายตลาดของสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา,สาขาเคมี. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาพันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง

มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ได้เป็นอย่างดี

มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี

มีใจรักในงานขายและงานบริการ

มีประสบการณ์การทำงานด้านขายอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่

ต้องมีบุคคลค้ำประกันตำแหน่งงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

ตำแหน่ง

Customer services

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขาย

– รับเรื่อง รายละเอียดการขาย และซ่อมสินค้าจากพนักงานขายและลูกค้า

– จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า และใบสั่งซ่อมให้กับลูกค้า

– ทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าใหม่

– ประสานงานกับหน่วยงานจัดส่ง คลังสินค้า การเงิน และบัญชี

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 23-34 ปี

การศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการงานขายและประสานงานขาย

สามารถใช้โปรแกรม  Express,Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

มีความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แบบฟอร์มส่งใบสมัครงาน
Upload File :