เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง Single beam Spectrophotometer รุ่น UV-1200

Single beam Spectrophotometer

View More

78,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ UV-VIS โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Halogen tungsten/ Deuterium lamp (Auto-switch) และมีตัวตรวจจับ (Detector) เป็นชนิด Si-Photodiode เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรม การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา การศึกษาวิจัยและอื่นๆ
 • ตัวเครื่องสามารถเลือก Cell holder ได้ หลายแบบ
 • มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display ขนาด 128*64 dots
 • สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่ว200 ถึง 1100 นาโนเมตร
 • ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance range) ในช่วง -0.30 ถึง 3.00 Abs
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ±0.3 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ (Wavelength repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 นาโนเมตร
 • มีค่าคลื่นแสงรบกวน (Stray Light) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%T
 • มีค่าความเป็นเส้นตรง (Baseline Flatness) เท่ากับ ± 0.001A ที่ 500 nm
 • ภายในตัวเครื่องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 32 MB และสามารถบันทึกผลการทดลองลงใน USB memory stick
 • ตัวเครื่องมีช่องต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ ผ่าน Parallel port และ USB
 • ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องโดยตรง

Brand

MACY

MC-UV1800

Download