ทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด รับบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น

Auto pipette Electronics Balance,Oven,Centrifuge,Autoclave,Water bath ฯลฯ