เครื่องแยกโปรตีนหรือสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง ( Vertical Electrophoresis) รุ่น JY-SCZ2+ ยี่ห้อ JUNYI

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักณะจำเพาะ

 1. เป็นเครื่องที่ใช้แยกสารพันธุกรรม หรือ โปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง ( Vertical Electrophoresis)
 2. สามารถติดตั้งแผ่นกระจกเข้ากับตัวเครื่องได้ง่าย (Easy glass plates installation)
 3. ตัวเครื่องจะปิดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายฝาปิด (Auto-switch –off when the lid is moved)
 4. ตัวเครื่องมี Glass plate ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร
 5. ตัวเครื่องรองรับ Gel ขนาด 82 x 88 มิลลิเมตร ที่มีขนาดความหนาของเจล0.75, 0, 1.5 มิลลิเมตร
 6. ตัวเครื่องสามารถใส่ Gel ได้สูงสุด 2 แผ่น รองรับตัวอย่างได้ สูงสุด 30 ตัวอย่าง
 7. ตัวเครื่องสามารถใส่สารละลายมาตรฐาน (Buffer) ได้ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิลิตร
 8. ตัวเครื่องมีขนาด 120 x 150 x 115 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง )
 9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • ฝา จำนวน 1 ชิ้น
  • แท้งสำหรับ electrophoresis จำนวน 1 แท้ง
  • พิมพ์สำหรับเตรียมเจล จำนวน 1 ชุด
  • อุปกรณ์รองรับเจล จำนวน 1 ชุด
  • กระจก จำนวน 4 ชิ้น
  • Spacer plate with 0.75 mm glass spacer จำนวน 2 ชิ้น
  • Spacer plate with 1.0 mm glass spacer จำนวน 2 ชิ้น
  • Spacer plate with 1.5 mm glass spacer จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 0.75 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 11 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 1.0 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 11 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 1.5 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 11 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 0.75 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 1.0 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลหนา 5 mm จำนวนช่องตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง จำนวน 2 ชิ้น
  • Gel releaser จำนวน 1 ชิ้น
  • Wedged-shaped plates จำนวน 1 ชิ้น
  • Dummy plate จำนวน 1 ชิ้น

Brand

JUNYI

JY-SCZ2+

Download