เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) ยี่ห้อ Miulab รุ่น DEL-100

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะ

 1. เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทชนิด 96 wells สามารถใช้งานอ่าน และวิเคราะห์ผลทางด้าน enzyme-linked immunosorbent assay (EAL) สามารถวิเคราะห์ผลสามารถหาความเข้มข้นของแอนติบอดีหรือแอนติเจนในตัวอย่าง
 2. สามารถตั้งค่าการใช้งานและแสดงผลได้ภายในเครื่องเดียว และสามารถเชื่อมต่อ เครื่องปริ้นผ่าน USB
 3. ตัวเครื่องมี Software สำหรับอ่านผลปฏิกิริยา สามารถสร้างกราฟมาตรฐาน วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้
 4. สามารถตรวจสอบการทำงาน วิเคราะห์เส้นทางแสง และ กลไกการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง (self-checking)
 5. มีระบบตรวจวัดแบบ 8-channel พร้อมแผ่นกรองแสงมาตรฐาน 4 ความยาวคลื่น 405, 450, 492  และ 630  นาโนเมตรมาพร้อมตัวเครื่อง (สามารถเลือกใส่เพิ่มได้อีก)
 6. ตัวเครื่องมี Single-wavelength และ Dual-wavelength เพื่อความรวดเร็วในการวัด
 7. มีค่าความยาวคลื่นที่สามารถครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่ 340-750 นาโนเมตร
 8. ควบคุมการทำงานและแสดงผล LCD ผ่านหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว
 9. มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอด Halogen lamp (6V/10W)
 10. สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ในช่วง 000 ถึง 4.000 Abs
 11. มีค่า Linearity range (405 nm) R2 ≥995[0.000~3.000Abs]
 12. มีค่า Absorbance repeatability (450 nm) [0~3Abs] cv≤3% และ [3~4Abs]cv≤ 1%
 13. สามารถอ่านค่าได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 001 Abs
 14. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (accuracy) ที่ 450 nm ไม่เกิน [000~2.000Abs] ≤±0.005Abs ; [2.000~3.000Abs] ≤± 1% และ [3.000~4.000Abs] ≤± 1.5%
 15. เครื่องใช้เวลาในการอ่านค่าปฏิกิริยาบน 96 wells plate เร็วสุด 5 วินาที การใช้ Single wavelength <7 วินาที/96 well และ Dual wavelength <15 วินาที/96 well
 16. ช่วงกว้างของความยาวคลื่น Band width 8- 9 นาโนเมตร
 17. เครื่องสามารถตั้งค่าความเร็วในการเขย่า Plate และจับเวลาได้
 18. สามารถบ่มตัวอย่างได้ในช่วง สูงกว่าอุณหภูมิห้อง 4 เซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส
 19. สามารถตั้งค่าและบันทึกโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 5,000 (support U disk mass storage)

Brand

MIULAB

Microplate reader : DEL-100

Download