เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง Single beam Spectrophotometer รุ่น V-1100

Single beam Visible Spectrophotometer

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ VISIBLE โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Halogen tungsten และมีตัวตรวจจับ (Detector) เป็นชนิด Si-Photodiode เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรม การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา การศึกษาวิจัยและอื่นๆ
 • ตัวเครื่องมี Cell holder แบบ Manual 4-cell holder
 • มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ 4 LED display
 • สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 325 ถึง 1000 นาโนเมตร
 • ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance range) ในช่วง -0.3 ถึง 3.0 Abs
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ±2 นาโนเมตร
 • Band width 4 nm
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ (Wavelength repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 นาโนเมตร
 • มีค่าคลื่นแสงรบกวน (Stray Light) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05%T
 • มีค่าความเสถียร (Stability) เท่ากับ ± 0.001A/h ที่ 500 nm
 • ภายในตัวเครื่องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 32 MB และสามารถบันทึกผลการทดลองลงใน USB memory stick

Brand

MACY

MC-UV1800

Download