เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Single Beam รุ่น SP-V1100 ยี่ห้อ Onilab

Product Description

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Tungstan lamp ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) เป็นแบบ Single Beam มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 320 ถึง 1100 นาโนเมตร มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ± 0.5 นาโนเมตร มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ(Wavelength repeatability)น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 นาโนเมตร มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 2.0 นาโนเมตร ตัวเครื่องมีช่องสำหรับใส่คิวเวต (Cuvette Holder) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง