เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Cond, TDS, Salt, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่นCTS-406,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Cond, TDS, Salt, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่นCTS-406,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิชนิดพกพา ตัวเครื่องมาพร้อมโพรบที่มีสายยาว ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์ , วัดค่า TDS ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 66.7 ppt , วัดค่า Salt ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 ppt และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น CTS-406

Download